O nas

Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" jest stowarzyszeniem działającym na terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz obszar Miasta Lubaczów położonych w powiecie Lubaczowskim, województwie podkarpackim.

 

Misją LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest inicjowanie oraz realizacja na swoim terenie projektów wpływających na zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny obszaru LGD, a także w oparciu o istniejące walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.

Wizją obszaru LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest stać się miejscem gdzie jego mieszkańcy, dzięki swojej aktywności, i przedsiębiorczości wykorzystują położenie, warunki przyrodnicze oraz dziedzictwo kulturowe na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru LGD – jako swojego miejsca zamieszkania, z którym się mocno utożsamiają.

Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm),
2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 ( Dz. U. 2015, poz. 349),
3) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.2015 r. poz. 378),
4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz.UE L 347/487 z 20.12.2013, z późn.zm.)
5) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanowiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L347/320 z 20.12.2013),
6) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873),
7) statutu.

Celem Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym przede wszystkim:

1) opracowanie i realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
2) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,
3) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich i położonych w obszarze działania LGD,
4) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR na obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
5) promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
6) udzielanie wsparcia i podnoszenie kompetencji osób z obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania operacji i pozyskiwania środków na ich realizację,
7) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniające ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i produktów regionalnych,
8) zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości na terenie działania Stowarzyszenia
9) wspieranie rozwoju obszarów uzdrowiskowych.

 

LGD realizuje swoje cele poprzez m.in.:

1) opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa,
2) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania Stowarzyszenia,
3) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z realizacją LSR,
4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
5) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR,
6) informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona www, ogłoszenie w prasie lokalnej o możliwości wystąpienia do Stowarzyszenia przez potencjalnych beneficjentów o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
7) ustalanie zgodności projektów z założeniami LSR,
8) dokonywanie wyboru operacji do finansowania ze środków przyznanych LGD przyznanych na realizację LSR w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
9) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia w przepisach PROW oraz niniejszym statutem,
10) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym,
b) imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych,
c) działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej.
11) aplikowanie o środki finansowe w ramach innych dostępnych źródeł finansowania.


-------------------------------------------------------
LGD - Lokalna Grupa Działania
LSR - Lokalna Strategia Rozwoju


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600503