Ogłoszenie nr 3/2018

Data opublikowania, 3 października 2018 r. 


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018


Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie TWORZENIA LUB ROZWOJU INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWAMI SPOŻYWCZYMI

I. Termin składania wniosków:


od 18 października 2018 r. do 31 października 2018 r.

(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków: 


Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów


Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy złożyć osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich wersji elektronicznych.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch segregatorach (każdy egzemplarz w osobnym segregatorze) w kolejności: wniosek o przyznanie pomocy, a następnie załączniki zgodnie z informacją o załącznikach widniejącą we wniosku o przyznanie pomocy.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

III. Forma i wysokość wsparcia:

Wsparcie udzielane jest  w formie refundacji – do 70 % kosztów kwalifikowanych

Wysokość wsparcia – od 25 001,00 zł do 500 000,00 zł

IV. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 INKUBATOR PRZETWÓRSTWA Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (§2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

V. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 500 000,00 zł 

VI. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 1:                 Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1:      Zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD

Przedsięwzięcie 1.1.3:    Inkubator przetwórstwa

Planowane do osiągnięcia wskaźniki -załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
5) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
6) spełnienie dodatkowego warunku udzielenia wsparcia obowiązującego w ramach naboru,
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru tj. 40% czyli 13 pkt.

 
VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji (przedsięwzięcie 1.1.3 Inkubator przetwórstwa) stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 13 pkt.

IX. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku) – 2 egzemplarze.
2) Wersja elektroniczna zapisana na informatycznym nośniku danych (wniosek i biznesplan).
3) Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) – załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4) Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące liczby podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych (wzór do pobrania) – załącznik do niniejszego ogłoszenia.
5) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

a) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub wykonywanie działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji która chce realizować (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik do niniejszego ogłoszenia).
b) Oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR (wzór do pobrania) – załącznik do niniejszego ogłoszenia.
c) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik do niniejszego ogłoszenia, dokumenty to np. zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego lub inne).
d) Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik do niniejszego ogłoszenia).
e) Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, zaplanowanymi działaniami informującymi o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg kryteriów wyboru.

 
X. Przetwarzanie danych osobowych:

RODO_klauzule_19.2 
RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2 

RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2 

XI. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru (pliki do pobrania):

1) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 
2) Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 
3) Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR 
4) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz 
5) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (wersja 3 z) - otwórz
6) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r.(wersja 3z) - otwórz 
7) Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (wersja 3z) - otwórz
8) Biznesplan tabele finansowe: 7.1,9.1,9.2,9.3,9.4 - otwórz
9) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) - otwórz
10) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz 
11) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w wielkości przedsiębiorstwa - otwórz 
12) Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 7z) - otwórz 
13) Załącznik nr 1 do umowy – zestawienie finansowo - rzeczowe operacji - otwórz 
14) Załącznik nr 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych - otwórz 
15) Załącznik nr 3 do umowy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych - otwór
16) Załącznik nr 3A do umowy – kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.1020) - otwórz 
17) Załącznik nr 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji - otwórz
18) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej/informacji po realizacji operacji (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz 
19) 
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji - otwórz 
20) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej/ informacji po realizacji operacji - otwórz

21) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz
22) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (wersja 3z) - otwórz 
23) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz 
24) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - otwórz 
25) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz 

 
XII. Załączniki

1)Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 
2)Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3)Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące liczby podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych. 
4)Oświadczenie potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub wykonywanie działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji która chce realizować. 

5)Oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR. 
6)Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy. 

7)Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa.  

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600480