Ogłoszenie nr 3/2020


Opublikowano, 24 lipca 2020 r.
 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2020

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie ROZWIJANIA DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
I. Termin składania wniosków:
od 11 sierpnia 2020 r. do 24 sierpnia 2020 r.
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)
 
II. Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów
 
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz zaleca się w formie elektronicznej zapisanej na informatycznym nośniku danych. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 
Zaleca się aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.
 
Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 
III. Forma i wysokość wsparcia:
 
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji – do 70 % kosztów kwalifikowanych
 
Wysokość wsparcia – od 100 000,00 zł – 300 000,00 zł
 
IV. Zakres tematyczny operacji:
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.7 TWORZENIE KOMERCYJNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)
 

V. Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia obowiązujący w ramach naboru

- obowiązek utworzenia 1 dodatkowego miejsca pracy przy dofinansowaniu powyżej 200 000 zł (weryfikacja na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy)

VI. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  1 110 000,00 zł

VII. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 1:               Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1:    Zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD

Przedsięwzięcie 1.1.7:   Tworzenie komercyjnych produktów turystycznych 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki -załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 


VIII. Warunki udzielenia wsparcia:

 

1) złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze ,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

6) spełnienie dodatkowego warunku udzielenia wsparcia obowiązującego w ramach naboru,

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru tj. 40% czyli 13 pkt.

 

IX. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji (przedsięwzięcie 1.1.7 Tworzenie komercyjnych produktów turystycznych) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 13 pkt.

X. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku) – 2 egzemplarze.

2) Wersja elektroniczna zapisana na informatycznym nośniku danych (wniosek i biznesplan).

3) Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

4) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

a) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).

b) Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grupy defaworyzowanej (wzór do pobrania) – załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

c) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia, dokumenty tj. zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego lub dowód osobisty).

d) Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia).

e) Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, zaplanowanymi działaniami informującymi o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg kryteriów wyboru.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

RODO_klauzule_19.2 

RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2 

XII. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru (pliki do pobrania):

1) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 
2) Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 
3) Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR 
4) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) 

- Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

6) Biznesplan (wersja 3z)

- Biznesplan (.docx) - otwórz
- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
- Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

7) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

- Oświadczenie (.excel) - otwórz

8) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

9) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
- Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

10) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

- Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz
- Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
-Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz

11) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

12) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

13) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

 

XIII. Załączniki

1) Zał. nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 
2) Zał. nr 2 – Kryteria wyboru operacji. 
3) Zał. nr 3 - Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
4) Zał. nr 4 - Oświadczenie potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji. 
5) Zał. nr 5 - Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grupy defaworyzowanej. 
6) Zał. nr 6 - Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy. 

7)  Zał. nr 7 – Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa. Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600453