Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


Cel działania:

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.

Na co pieniądze?

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Więcej szczegółów - Wykaz działalności gospodarczych, dla których może być przyznana pomoc 

Kto może otrzymać pomoc?

- Obywatel państwa członkowskiego UE
- Pełnoletni, ale nie ukończył 60 roku życia
- Nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013
- Jest ubezpieczony na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy
- Nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej
- Za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatności do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa posiadanego przez niego.

Osoby te muszą mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

Forma i wysokość pomocy

Zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych operacji do max. wysokości 100.000 zł.

Uwaga!
Dany beficjent może uzyskać pomoc zarówno w ramach osi 3, jak i w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju za pomocą LGD, co daje w sumie możliwość uzyskania pomocy w  wysokości 200  000 zł.

Koszty kwalifikowalne mogą dotyczyć:

1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki iutylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki iutylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
3. zagospodarowania terenu;
4. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą:
a. w wysokości nie przekraczającej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji
– w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznieusług transportowych,
b. w wysokości nie przekraczającej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji
– w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usługniż usługi transportowe;
7. rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy ( o których mowa w pkt.4 i 6),  jeżeli przeniesienie własności tychrzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;
8 .ogólne (poniesione nie wcześniej niż 01.01.2007 r.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, dotyczące:
a. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
- kosztorysów,
- projektów architektonicznych lub budowlanych,
- ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
- wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,- projektów technologicznych;
b. opłat za patenty lub licencje;
c. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Pomoc nie obejmuje:
- podatku od wartości dodanej (VAT);
- zakupu rzeczy używanych.

Ulotka dla potencjalnych beneficjentów
Broszura dla potencjalnych beneficjentów
Poradnik dla potencjalnych beneficjentów
Rozporządzenie MRiRW - tekst jednolity
Rozporządzenie MRiRW - załącznik Wykaz działalności gospodarczych, dla których może być przyznana pomoc 
Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600428